Haczi caiz olmayan mallar ve haklar

Ara 27, 2019 İcra-İflas Hukuku

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar

Kanun No: 2004
İcra ve İflas Kanunu (İİK) 
Kabul Tarihi: 09.06.1932
R.G. Tarihi: 19.06.1932R.G. No: 2128 
  
Haczi caiz olmayan mallar ve haklar: Madde 82 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/46) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 2) (KOD 1) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, (DEĞİŞİK BENT RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) (KOD 3) 
2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, (DEĞİŞİK BENT RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) (KOD 3) 
3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, 
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, 
5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
 6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu, 
7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, 
8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar, 
9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
 10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
 11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar, (DEĞİŞİK BENT RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) (KOD 3) 
12. Borçlunun haline münasip evi, (EKLENMİŞ BENT RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) 
13. Öğrenci bursları. 
Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır. 
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır. 
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/16) İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.  Kısmen haczi caiz olan şeyler: Madde 83 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.07.1940 RG NO: 4558 KANUN NO: 3890/1) (YÜR. TAR.: 11.09.1940) (KOD 1) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 18.04.1968 RG NO: 12878 KANUN NO: 1045/1) (GEÇER. TAR.: 28.03.1968) (KOD 2) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.  
Kanun No: 4857
İş Kanunu Kabul Tarihi: 10.06.2003
R.G. Tarihi: 10.06.2003R.G. No: 25134   
Ücretin saklı kısmı MADDE 35 – İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.  

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu m. 143Askeri öğrencilerin harçlıkları
m. 154Aile yardım ödeneği
m. 176Doğum yardım ödeneği
m. 177Ölüm yardım ödeneği
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 93Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında (haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.)
Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir