5237 SAYILI CEZA KANUNUNUN İNSAN ÖLDÜRME SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN 765 SAYILI CEZA KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ara 27, 2019 Ceza Hukuku

5237 SAYILI CEZA KANUNUNUN İNSAN ÖLDÜRME SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN 765 SAYILI CEZA KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

5237 SAYILI CEZA KANUNUNUN İNSAN ÖLDÜRME SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN 765 SAYILI CEZA KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Eski TCK’da  adam  Öldürmek  cürümleri başlığı al-

tında 448’den 455 nci maddelere kadar  8 maddede; Yeni TCK’da ise hayata karşı suçlar başlığı altında 81’den 85 nci maddelere kadar, 5 madde altında düzenlenmiştir. Madde sayısının azalmasının nedeni, eski kanunda iki maddede yer alan (449 ve 450) ağırlaştırıcı sebeplerin, tek maddede toplanmasının (md. 82) yanı sıra; 451 nci maddedeki “birleşik hallerde ölüme sebebiyet” haline ilişkin hükmün ve 453. maddedeki namus için çocuk öldürme suçunun kaldırılmış olmasıdır. Ayrıca eski 452. maddede düzenlenen kastı aşan adam öldürme suçu ise bu bölümden alınarak, yaralama suçunun yer aldığı bölümde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama başlığı altında düzenlenmiştir (md. 87/4).

Yeni TCK ile suçun ismi artık “adam öldürme” değil  Öldürme  suçudur.

Ayrıca eski kanundaki bir kimsenin öldürülmesi ifadesi, yeni kanunla “bir insanın öldürülmesi” ifadesine dönüşmüştür. Suçun Temel  Şekli  olan  Basit  kasten  Öldürme suçu 81. maddede düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçunun unsurları bakımından, eski kanun ile yeni kanun arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sadece, ceza arttırılmıştır. Nitekim eski kanundan farklı olarak, faile verilecek ceza alt ve üst sınırlar arasında süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olarak belirlenmemiş; sabit ceza olarak müebbet hapis cezası öngörülmüştür. (md.81).   Yeni  TCK’da  eski kanundan farklı olarak öldürme suçunun hafifletici nedenleri düzenlenmemiştir. Eski kanun 449 ve 450.maddelerinde düzenlenen ağırlaştırıcı nedenler ise birleştirilerek yeni kanunun 82. maddesinde kasten öldürme suçunun nitelikli halleri başlığı altında düzenlenmiştir. Bu bakımdan eski kanunla karşılaştırıldığında, eski kanunumuzdaki adam öldürme suçunun, “ babalık, analık, evlatlık, üvey ana, üvey baba, üvey evlat, kayınbaba, kaynana, damat ve gelinler hakkında adam öldürme suçunun işlenmesi;   zehirlemek suretiyle işlenmesi;  Birden fazla kimseler aleyhine işlenmesi”  dolayısıyla cezanın artırıldığı haller, yeni kanunda öngörülmemiştir.  Böylece, yakın  akrabaya  karşı  işlenen  kasten  öldürme suçu ancak üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlendiği takdirde bir ağırlaştırıcı neden olacaktır (md. 82/1-d). Kasten öldürme suçunun zehirlemek suretiyle işlenmesi halinde basit kasten öldürme suçu (md.81) uygulanacak, birden fazla kimselerin öldürülmesi durumunda ise gerçek içtima kuralları uygulanarak her mağdur için ayrı ayrı 81. madde gereğince ceza tayini yoluna gidilecektir.

Buna karşılık eski kanunumuzdaki, adam Öldürme

suçunun, TBMM üyeleri ile devlet memurlarına yönelik işlenmesi hali  yeni kanunda daha farklı düzenlenmiştir. TBMM üyeleri ve memurlar bakımından 82/1-g maddesinde “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” öldürülmesi hükmü konulmak suretiyle, eski kanunumuza göre ileri bir adım atılmış bulunmaktadır. Bu suretle, soyut olarak milletvekili veya memurun öldürülmesi yeterli olmayacak, ancak bu kimselerin görevleri dolayısıyla öldürülmesi cezanın ağırlaştırılmasını gerektirecektir. Eski kanunumuzun 450/7,8 ve 9. bentlerinde  sayılan hususlardan ise sadece “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla” kasten öldürme suçunun işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak kanunda yer almıştır (md. 82/1-h).

Eski kanunda olmayıp, yeni kanunda getirilen  nitelikli haller ise

şunlardır: Bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle; çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı ve  töre saikiyle kasten öldürme suçunun işlenmesi.(md. 82/1-c, e, f, j). Ayrıca, eski kanunumuzdan farklı olarak ağır kasten öldürme suçunda ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak öngörülmüştür.

 Yeni TCK ile getirilen yeni bir düzenlemede “Kasten Öldürmenin

 İhmali Davranışla İşlenmesi” hükmüdür. Ancak, burada kişinin suçlanabilmesi için kişinin neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü olması gerekir. Neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü kişiye “garantör” denilmektedir ki kaynağı yeni kanunun 83. maddesine göre üç türlü olabilir: Kanuni bir düzenleme, Sözleşme ve Önceden gerçekleştirilen davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması. Bu konuda ki bir önemli hususta yeni kanunun, ihmali suçlarda failin cezasında indirimi öngören bir çok kanun gibi, 83/3. maddede failin cezasında indirim yapılabilmesinin mümkün olduğunu açıklamış olmasıdır.

           Taksirle  öldürme  bakımından  en  önemli Farklılık, eski kanunumuzda

tedbirsizlikle ölüme sebebiyet başlığı altında, taksirin şekilleri sayılarak belirlenen taksirle öldürme suçunun, doğrudan taksir kelimesi kullanılmak suretiyle ortaya konmasıdır (md. 85). Eski kanundan ikinci farklılık, ceza noktasında olmuştur. Eski kanunumuzda 2 yıldan 5 yıla olarak belirlenmiş bulunan ceza, yeni kanunumuzda birer yıl artırılarak 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür.

                                                          Yeni kanunumuzun erteleme için sınırı 2 yıl olarak belirlemesinden dolayı, taksirle öldürme suçlarında erteleme olanağı kaldırılmış bulunmaktadır. Eski kanunumuzdaki, taksirle adam öldürmenin  ağırlatıcı sebebi (455/2), yeni kanunda da muhafaza edilmiştir. Ancak, eski kanundan farklı olarak cezanın aşağı ve yukarı hadlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, eskiden 4 seneden 10 yıla kadar olan hapis cezası, yeni kanunda 3 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere, alt sınır azaltılarak ve üst sınır ise artırılarak, makas daha genişletilmek suretiyle belirlenmiştir (md. 85/2).

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir