DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ

Ara 27, 2019 Askeri Hukuk

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ
Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yonetmeliği
    Milli Savunma Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004
Resmi Gazete No: 25475
BİRİNCİ KISIM:Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak . . . .
    Amaç
    Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yuksekokul, meslek yüksekokulu veya fakulteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınacaklarda aranacak nitelikler, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavları ile astsubay adaylarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 – Bu Yönetmelik, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilecekler ile bunları istihdam edecek Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Muvazzaf Astsubay Aday Adayı: Nitelikleri itibariyle astsubay adayı olmak üzere başvuru hakkına sahip kişiyi,

    b) Muvazzaf Astsubay Adayı: Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanları,

    c) Temel Askerlik ve Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi: Muvazzaf astsubay adaylarına verilecek temel askerlik eğitimi ile onlara muvazzaf astsubaylık anlayışını kazandırmak amacıyla yaptırılacak eğitimi,

    ifade eder.

    Hukukî Dayanak

    Madde 4 – (Değişik madde: 17/05/2011 – 27937 S.R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 inci maddesine ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ KISIM:Kaynak, Aranacak Nitelikler ve Temin ile İlgili Esaslar

    Kaynak

    Madde 5 – Muvazzaf astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülte bitirenlerden, bu Yönetmelikte öngörülen diğer niteliklere sahip olanlar teşkil eder.

    Aranacak Nitelikler

    Madde 6 – Muvazzaf astsubay adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Genel şartlar:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    3) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

    4) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silâhlı Kuvvetlerinden veya askerî okullardan çıkarılmamış olmak,

    5) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

    6) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

    7) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,

    8) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

    9) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

    10) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

    11) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

    b) Öğrenimle ilgili şartlar:

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteyi kendi nam ve hesabına bitirmek gereklidir.

    Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli ve yukarıda belirtilen öğrenim seviyesine denk olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması zorunludur.

    c) Sağlık ve yaş ile ilgili şartlar:

    1) Başvuru tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak,

    2) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tam teşekküllü askerî hastahanelerden, sınıfında “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.

    ç) Diğer nitelikler:

    Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınacak muvazzaf astsubay adaylarında aranacak diğer nitelikler; kuvvet, sınıf ve varsa branşların kadro ihtiyacı dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    Duyuru, Başvuru Şekli ve Zamanı

    Madde 7 – Dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımına ilişkin duyuru, başvuru şekli ve zamanına ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

    a) Duyurular, her yıl; basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna; resmî yazı ile askerî personele duyurulur. Yeteri kadar başvurunun sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Duyuruların şekli ve içeriği ile başvuruların şekli ve zamanı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    b) Muvazzaf astsubay alımına ilişkin faaliyet takvimi, astsubaylığa nasıp işlemleri, 30 Ağustos tarihinde sonuçlanacak şekilde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    Başvuruların Kabulü, Seçim ve Sınav Esasları

    Madde 8 – Muvazzaf astsubay aday adayları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen makamlara, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilen usullere uygun olarak başvururlar. Başvuruları kabul edilenler; genel kültür sınavı, fizikî yetenek değerlendirme testi ile mülâkata tâbi tutulurlar. Bu sınavlarda göz önünde tutulan değerlendirme ölçüt ve esasları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olanlar ve tam teşekküllü askerî hastahanelerden sınıfında “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu alanlardan, ihtiyaç kadarı, muvazzaf astsubay adayı olurlar.

    (Ek fıkra: 17/05/2011 – 27937 S.R.G. Yön./2. md.) Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar; seçim ve sınav aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilir.

    Yetiştirme

    Madde 9 – Muvazzaf astsubay adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Muvazzaf astsubay adayları, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda astsubay meslek yüksekokulu, sınıf okulu, okul veya eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.

    b) Muvazzaf astsubay olabilmek için uygulanacak temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

    c) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine ilişkin esaslar ile eğitim süresinin ne kadar olacağı; ihtiyaçlar göz önüne alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    ç) Uygulanacak olan eğitimin kapsamı, şekli ve üç aydan az olmamak üzere süresi; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

    d) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar başarısız sayılırlar.

    e) Sağlık sebebiyle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar. Bu dönemde de sağlık sebebiyle başarısız olmaları hâlinde, başarısız sayılırlar.

    f) Muvazzaf astsubay adayları, temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince eğitim ve öğretim, disiplin ve diğer idarî konularda; Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine tâbi olurlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM:Çeşitli Hükümler

    Astsubaylığa Nasıp

    Madde 10 – En az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitiren ve muvazzaf astsubay olmak için başvurup, başvuruları uygun bulunanlardan temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarıyla bitirenlerin astsubaylığa nasıpları, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi ile Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarına göre yapılır.Ü

    Deneme Süresi

    Madde 11 – 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesi gereğince; uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitirenlerden, bu Yönetmelik hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Atandığı görevde bir yıllık deneme süresine tâbi olacakların, deneme süresinin başlangıcı olarak, atandığı göreve başlama tarihi esas alınır.

    Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hâli görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.

    Bu şekilde ilişiği kesilenler, başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

    Astsubay Adaylarının İstifa Hakkı

    Madde 12 – Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.

    Çeşitli Nedenlerle Ayrılan veya İlişiği Kesilenlerin Askerlik Hizmeti

    Madde 13 – Temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri, askerlik hizmetinden sayılır. Bunlardan en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirmiş olanlar, seçime tâbi tutulmadan kısa dönem er statüsüne ayrılırlar. Toplam hizmet süreleri, askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

    Sevk Tehir İşlemleri

    Madde 14 – Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylık adaylığını kazanıp da, askerlik hizmetini yapmamış yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin tehiri; ilgili astsubay meslek yüksek okulu, sınıf okulu veya eğitim merkezi komutanlıkları tarafından, yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesinin bağlı bulunduğu askerlik dairesi başkanlığına teklif edilir. Bu yükümlülerin askere sevklerinin tehiri, askerlik dairesi başkanlıkları tarafından, muvazzaf astsubay nasbedilinceye kadar yapılabilir.

    Yürürlük

    Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir