DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

Ara 27, 2019 Askeri Hukuk

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi (b) fıkrasına göre belirlenir.

Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle ayırma usulleri ise astsubay sicil yönetmeliğinin 60 ve Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayırma gerekçelerine ilişkin bu maddeler aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; konu işlemlerin iptali için, işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde “Ayırma işleminin İptali davası” açmak gerekmektedir.

Astsubay Sicil Yönetmeliği 60 ncı madde:

a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması,
b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi, (değişik bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,(eklenmiş bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
d) Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, türk silahlı kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
e) Türk silâhlı kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,
f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.

Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci madde:

Disiplinsizlik Ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Madde 91 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.08.2000 RG NO: 24144)
Aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlâkî durumları gereği Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kalmaları, bulunduğu rütbeye veya bir önceki rütbesine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp, uygun görülmeyenler hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır:

a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması,

b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini, ikazlara rağmen düzenleyememesi,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137)
c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,

(EKLENMİŞ BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137)
d) Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,

e) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,

f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar…

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir