EŞ DURUMU ATAMALARI

Ara 28, 2019 Askeri Hukuk

EŞ DURUMU ATAMALARI

Malumlarınız üzere, Üst norm olan ANAYASA’nın 41 nci maddesi Ailenin Korunması başlığını taşımakta ve <Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.> hükmünü öngörmektedir.

Düzenleme ile aile bütünlüğünün ve refahının, ana ve çocukların korunması Devletçe korunma altına alınmıştır. Subay-Astsubay Atama Yönetmeliğinin 16 ncı ve 43 ncü maddesi eşleri devlet kuruluşunda görevli olan personelin atamalarında bu durumun dikkate alınacağını düzenlemiştir; aynı zamanda bu madde ile çocuklarının öğrenim durumları da dikkate alınmak zorundadır.

Her ne kadar bu düzenlemelerde eşleri devlet kuruluşunda çalışanlar ibaresi kullanılmış olsa da nihai amaç aile bütünlüğünün sağlanması ve korunması olduğundan idare bu konuda takdir yetkisini kullanırken devlet kuruluşlarında çalışan eşler olduğu kadar diğer kurumlarda görevli bulunan personel eşlerinin özel durumlarını da dikkate almak ve imkânlar nispetinde onların da aile bütünlüğünü bozmamak zorundadır.  

            Nitekim, Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi (JGY:52-12) nin 4 ncü bölüm 1 nci madde (e) bendi “….atamaların eş ve çocukların sağlık, iş ve öğrenim durumu dikkate alınarak belirlenir…” hükmünü içerirken; Aynı şekilde JGY:52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi; 9 ncu bölümünde “Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar” başlığı altında bu hususu da düzenlemiş bulunmaktadır. Düzenleme aynen aşağıya aktarılmıştır:

     “ 3. Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar: (a) Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma talepleri 1,2,3 ncü derece garnizonlar içerisinde veya sıralı hizmet garnizonları içerisindegarnizon hizmet süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak 1,2,3 ncü derece garnizonları ile sıralı hizmet garnizonları arasında atamaya tabi tutulan personelin eşi ile birlikte çalışabilecekleri bir garnizona atanmalarıemsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde kadro, rütbe ve muvazene imkanları ilesafahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir…  Şeklinde düzenlenmiştir.

Tüm bu hükümlere rağmen, atama yapılmadığı takdirde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak, atama iptal davası açmaktan başka seçenek kalmıyor.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir