ASKER EŞİ ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI

Ara 28, 2019 İdare Hukuku

ASKER EŞİ ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI

Asker eşi öğretmenlerin, aile bütünlüklerinin sağlanması amacıyla, özür durumu kapsamındaki atama talepleri, geçen yılki gibi Milli Eğitim Bakanlığınca reddedilmiştir.

Bu konuda o kadar çok başvuru almaktayız ki bir kere daha hatırlatmak istiyoruz;

bu durumda asker eşi öğretmenlerin, taleplerinin reddi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde ( Madde 33 – Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.) yürütmenin durdurulması istemli olarak iptal davası açmaları gerekmektedir.

T. C. VAN 3. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/1448 KARAR NO : 2013/841

DAVACI : …

[VEKİLİ] : AV. ADEM DEMİR Ziya Gökalp Cad. Çiloğlu İşhanı 30/13 Kızılay Çankaya/ANKARA

DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI /ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : … İli, … İlçesi, …İlköğretim Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacının, eşinin … İli’nde Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yapması nedeniyle eş durumu özrüne istinaden … iline tayin talebinin eşinin görev yaptığı ilde boş kontenjan bulunmadığından başvuru yapamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin ; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

[SAVUNMA][ ][ÖZETİ] : Bir kamu görevlisinin eş durumu nedeniyle atanma talebinde bulunması halinde, sadece eş durumunun değil, hizmet gereklerinin de gözetilmesi gerektiği, hizmet verimliliğinin sağlanması ve etkin bir yönetim için bu yönde değerlendirmenin zorunlu olduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın redi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Van 3. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

…Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınması hususu anayasal bir yükümlülük olup anayasada bu husus garanti altına alınmıştır.

652 sayılı KHK hükümlerine göre de, özre dayalı nakil istemi yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun’un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu hususu da açıktır.

Yine 657 sayılı Yasa’nın 72. maddesi uyarınca yapılacak atamalarda ailenin korunması hususunda kurumların gerekli önlemleri alacakları hususu düzenlenmiş olup; bu hususunda çıkarılacak Yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde, eşi zorunlu atamaya tabi memurların yer değiştirme isteklerinin öncelikle yerine getirileceği, zorunlu atamaya tabi olan mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu atamaya tabi kumu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin de uygulanmayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca davalı idarece, 652 sayılı KHK sonrası yeni bir yönetmelik çıkarılarak eş durumu mazeretinin de düzenlenmediği görülmüş olup bu durumda genel yönetmelik hükümleri uygulanabilecektir. Nitekim davalı idarece çıkarılacak yönetmelikte genel yönetmeliğe aykırı düzenleme yapılamayacağı da genel yönetmelikte kural haline getirilmiştir.

Bu durumda, anılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, zorunlu atamaya tabi polis memuru olarak görev yapan eşinin tayin hususu gerekçe gösterilerek eş durumu mazeretine binaen Aydın iline yapılan tayin talebinin kontenjan yetersizliğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle , dava konusu işlemin iptaline, … 31/05/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir