Kategori: İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Kamu görevlisinin, üyesi bulunduğu sendikanın aldığı eylem kararına uyarak göreve gelmemesi karşısında, özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez Bu fiil, sendikal faaliyet kapsamında kabul edilmek zorundadır ve disiplin suçu teşkil etmez. Nitekim; Danıştay 12.Daire 2017/ 3008E, 2019 / 10431K sayılı kararında bu hususu “…Bakılan davada davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen... Devamını Oku

18 Yaş altında işlenen suçlar sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahsedilemez ve idari işleme konu edilemez

18 yaş altında işlediği suç gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Askeri okuldan çıkartılan müvekkil adına idari yargıda açtığımız iptal davasında idare mahkemesi; “….işlemin dayanağını teşkil eden sebep olarak davacının henüz on sekiz yaşını tamamlamadan işlediği iddia edilen suç ve cezaları gösterilmiş ise de; yukarıda aktarılan Adli Sicil Kanunu hükümlerinde on sekiz yaşından... Devamını Oku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

KAMUYA GİRİŞTE, GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI DÜZENLEMESİNDE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI: 7070 sayılı kanunun 60 ncı maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48 nci maddesine Devlet Memurluğuna atanma şartları arasına “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü eklenmişti.Bu düzenlemenin Anayasa’ ya aykırılığı gerekçesiyle yapılan İPTAL başvurusunun Anayasa Mahkemesince... Devamını Oku

SİCİL İPTALİ

Subay sicil yönetmeliğinde belirtilen son 5 yıllık sicil alma eğilimine aykırı yönde verilen sicillerin iptaline ilişkin karar örneği ektedir. Buna göre, sicilinizin objektif kanaatle tanzim edilmediğini düşünüyorsanız, kıdem sıra kitaplarının yayınlanmasından itibaren 60 gün süre içerisinde dava açabilirsiniz… ... Devamını Oku

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA OLAYIN TARAFLARININ İFADELERİ DIŞINDA DELİL YOKSA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ

POLİS MEMURUNUN AMİRİNE SAYGISIZLIK İDDİASI, DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA OLAYIN TARAFLARININ İFADELERİ DIŞINDA DELİL YOKSA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ T.CDANIŞTAY5.DAİRE BAŞKANLIĞIESAS NO: 2016/16858KARAR NO: 2018/15491KARAR TARİHİ:12.9.2018   TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü: Dava, ………….Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, görev sırasında amir... Devamını Oku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASIÇoğunlukla kamu görevinden çıkartmaya, askeri okuldan vs ayırmaya sebep gösterilen güvenlik soruşturma sonuçları, soyut ve nasıl tespit edildiği anlaşılmayan istihbari bilgilere dayanmaktadır..olmasın ama başınıza geldiğinde 60 gün içinde dava açmadan bu sebebi de öğrenemiyorsunuz maalesef…Nitekim; dış kaynaktan muvazzaf subay alımı kapsamında Kara Harp Okulu’ nda öğrenim görmekte iken güvenlik soruşturmasının... Devamını Oku

Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlar

Karar Sayısı: KHK/684 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde ile geçici madde eklenmiştir. “EK... Devamını Oku

EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ

AF HUKUK BÜROSU Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde... Devamını Oku

Jandarma ve Emniyet disiplin hükümleri

23 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29957 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/682 Genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümlerinin düzenlenmesi; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde... Devamını Oku